Họ và tên: LÊ NGUYỄN NGỌC HẰNG
Số báo danh: 419
Giới thiệu: Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m74
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0