Họ và tên: LƯƠNG THÀNH MINH CHÂU
Số báo danh: 035
Giới thiệu: Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m77
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0