No.4 SBD: 104
Điểm bình chọn: 12,565
SBD: 088
Điểm bình chọn: 20,552
SBD: 499
Điểm bình chọn: 28,414
SBD: 116
Điểm bình chọn: 12,850
No.5 SBD: 182
Điểm bình chọn: 12,494
No.6 SBD: 228
Điểm bình chọn: 11,237
No.7 SBD: 267
Điểm bình chọn: 7,629
No.8 SBD: 135
Điểm bình chọn: 4,408
No.9 SBD: 369
Điểm bình chọn: 4,287
No.10 SBD: 232
Điểm bình chọn: 2,866
No.11 SBD: 237
Điểm bình chọn: 2,555
No.12 SBD: 433
Điểm bình chọn: 1,768
No.13 SBD: 035
Điểm bình chọn: 1,173
No.14 SBD: 281
Điểm bình chọn: 1,123
No.15 SBD: 121
Điểm bình chọn: 900
No.16 SBD: 169
Điểm bình chọn: 840
No.17 SBD: 189
Điểm bình chọn: 834
No.18 SBD: 526
Điểm bình chọn: 756
No.19 SBD: 408
Điểm bình chọn: 642
No.20 SBD: 322
Điểm bình chọn: 626
No.21 SBD: 127
Điểm bình chọn: 584
No.22 SBD: 295
Điểm bình chọn: 519
No.23 SBD: 138
Điểm bình chọn: 456
No.24 SBD: 569
Điểm bình chọn: 410
No.25 SBD: 278
Điểm bình chọn: 372
No.26 SBD: 319
Điểm bình chọn: 309
No.27 SBD: 202
Điểm bình chọn: 305
No.28 SBD: 118
Điểm bình chọn: 305
No.29 SBD: 072
Điểm bình chọn: 266
No.30 SBD: 175
Điểm bình chọn: 226
No.31 SBD: 345
Điểm bình chọn: 218
No.32 SBD: 026
Điểm bình chọn: 157
No.33 SBD: 142
Điểm bình chọn: 142
No.34 SBD: 068
Điểm bình chọn: 141
No.35 SBD: 305
Điểm bình chọn: 127
No.36 SBD: 419
Điểm bình chọn: 125
No.37 SBD: 245
Điểm bình chọn: 121
No.38 SBD: 335
Điểm bình chọn: 118
No.39 SBD: 102
Điểm bình chọn: 117
No.40 SBD: 215
Điểm bình chọn: 104
No.41 SBD: 208
Điểm bình chọn: 102
No.42 SBD: 400
Điểm bình chọn: 96
No.43 SBD: 457
Điểm bình chọn: 94
No.44 SBD: 535
Điểm bình chọn: 87
No.45 SBD: 477
Điểm bình chọn: 86
No.46 SBD: 556
Điểm bình chọn: 85
No.47 SBD: 216
Điểm bình chọn: 85
No.48 SBD: 378
Điểm bình chọn: 66
No.49 SBD: 195
Điểm bình chọn: 66
No.50 SBD: 018
Điểm bình chọn: 65
No.51 SBD: 392
Điểm bình chọn: 61
No.52 SBD: 382
Điểm bình chọn: 59
No.53 SBD: 503
Điểm bình chọn: 57
No.54 SBD: 445
Điểm bình chọn: 54
No.55 SBD: 096
Điểm bình chọn: 42
No.56 SBD: 052
Điểm bình chọn: 41
No.57 SBD: 256
Điểm bình chọn: 41
No.58 SBD: 516
Điểm bình chọn: 31
No.59 SBD: 548
Điểm bình chọn: 23
No.60 SBD: 146
Điểm bình chọn: 22
No.61 SBD: 171
Điểm bình chọn: 11
No.62 SBD: 486
Điểm bình chọn: 7
No.63 SBD: 426
Điểm bình chọn: 4
No.64 SBD: 005
Điểm bình chọn: 4